جزوه پر شده اندازه گیری و ویژگی ماده
جلسه 1 پایه دهم (اندازه گیری)
جلسه 2 پایه دهم (اندازه گیری)
جلسه 3 پایه دهم (اندازه گیری)
جلسه 4 پایه دهم (ویژگی ماده)
جلسه 5 پایه دهم (اتمام اندازه گیری-شروع ویژگی ماده))
جلسه 6 پایه دهم (فشار)
جلسه 7 پایه دهم(لوله U شکل)
جلسه هشتم پایه دهم(برنولی،شناوری)
جلسه نهم پایه دهم(انرژی جنبشی و کار)
جلسه دهم پایه دهم(کاروانرژی جنبشی)
جلسه یاردهم پایه دهم(انرژی جنبشی و پتانسیل)
جلسه دوازدهم پایه دهم(پایستگی انرژی)
جلسه 13 پایه دهم(مقیاس دما و تغییر ابعاد)
جلسه 14 پایه دهم(تغییرات ابعاد)
جلسه 15 پایه دهم(گرما)
جلسه 16 دهم(مخلوط ها و دمای متعادل)
جلسه 17 دهم(دما و گرما)
جلسه 18 دهم(توان و بازده)
جزوه پر شده الکتریسیته ساکن
جزوه حفظیات مدار های الکتریکی
جلسه 1 پایه یازدهم (الکتریسیته ساکن)
جلسه 2 پایه یازدهم (الکتریسیته ساکن)
جلسه 3 پایه یازدهم (الکتریسیته ساکن)
جلسه 4 پایه یازدهم (الکتریسیته ساکن)
جلسه 5 پایه یازدهم (الکتریسیته ساکن)
جلسه 6 یازدهم ( میدان یکنواخت)
جلسه 7 یازدهم(پتانسیل و انرژی الکتریکی)
جلسه هشتم یازدهم(خازن)
جلسه نهم یازدهم(جریان الکتریکی)
جلسه دهم پایه یازدهم(ولتاژ و توان)
جلسه یازدهم پایه یازدهم(ولت سنج مدار)
جلسه دوازدهم پایه یازدهم(مقاومت)
جلسه 13 پایه یازدهم(حطوط و جهت میدان)
جلسه 14 پایه یازدهم(نیروی سیم حامل جریان)
جلسه 15 پایه یازدهم(میدان مغناطیسی)
جلسه 16 یازدهم (شار و نیرومحرکه القایی)
جلسه 17 یازدهم(محرکه القایی و قانون لنز)
جلسه 18 یازدهم(مبدل ها)

دلیل بازپرداخت